Προκήρυξη Γενικού Επιτελείου Στρατού


pvaigaiou

 
 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

1. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας / Γενικό Επιτελείο Στρατού με τη Φ. 471.14/68/693604/Σ.3059/9 Ιουλ 2007/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ/ΕΔΤ/ΔΠΠ/3ο απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ΥΕΘΑ, προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή των παρακάτω θέσεων μαθητευομένων τεχνιτών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (όσο διαρκεί η φοίτησή τους) για κάλυψη αναγκών Στρατιωτικών Μονάδων και Υπηρεσιών ως εξής:
Ν. Χίου
(1) 96ΤΥΠΕΘ/ΛΤΧ:
Μηχανών & Συστημάτων Αυτ/του    2
 
2. Απαιτούμενα τυπικά προσόντα:
α. Να είναι σπουδαστές μέσων δημοσίων ή αναγνωρισμένων Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ) – Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ).
β. Να είναι Έλληνες πολίτες.
γ. Να είναι ηλικίας 14-23 ετών.
δ. Να είναι υγιείς.
ε. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
 
3. Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν πρέπει σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο να υποβάλλουν αίτηση στις Μονάδες – Υπηρεσίες που καθορίζονται με την παρούσα μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Βεβαίωση της Σχολής στην οποία να αναφέρεται η τάξη και ο κύκλος φοίτησης σ’ αυτή.
β. Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία εκείνα που νομίζουν ότι θα βοηθήσουν καλύτερα το έργο των Επιτροπών Επιλογής.
γ. Πιστοποιητικό υγείας από Δημόσιο Νοσοκομείο.
δ. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας ή φωτοαντίγραφο (και των δύο όψεων) της ταυτότητας, επικυρωμένο από οποιαδήποτε Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή, στην οποία να φαίνεται η ακριβής χρονολογία γέννησης.
 
4. Τα παραπάνω δικαιολογητικά να υποβληθούν στο Στρδο «ΓΙΑΚΟΥΜΗ» Αρμόλια.
5. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2271072688.

Ιωάννα Καραγκούνη
ΟΠΕ/Α’ – Διευθύντρια

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael