Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                                      Χίος    14 – 10 – 2020
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας Δήμος Χίου: Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου, για την υποβοήθηση των υπηρεσιών
στην εκκαθάριση των υποβληθεισών δηλώσεων τ.μ. ακινήτων


Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου συνολικά δέκα (10) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών,
για την υποβοήθηση των υπηρεσιών στην εκκαθάριση των υποβληθεισών δηλώσεων τ.μ. ακινήτων, όπως φαίνεται παρακάτω:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΠΕ ή ΤΕ οποιασδήποτε ειδικότητας 2 μήνες10 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Για τους ΠΕ: α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
Για τους ΤΕ: α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

   
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) είτε ταχυδρομικά
στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χίου, Δημοκρατίας 2, Τ.Κ 82131 Χίος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών,
υπόψη κυρίας Ασπρούλη Ματρώνας (τηλ. επικοινωνίας: 2271350817) ή κυρίας Γεωργιλή Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2271350815), είτε με φυσική παρουσία στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Χίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Τετάρτη 14.10.2020 έως και τη Δευτέρα 19.10.2020

Δείτε την Ανακοίνωση αναλυτικά πατώντας  ΕΔΩ