Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                                      Χίος    23 – 10 – 2020
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 ΕργασίαςΔήμος Χίου: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την κάλυψη
εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Χίου
 και συγκεκριμένα:

ΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)8 μήνες3
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων8 μήνες1
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Απορριμματοφόρων8 μήνες10
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (σαρωτές)8 μήνες15


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
([email protected]) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χίου, Δημοκρατίας 2, Τ.Κ 821 31 Χίος,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κυρίας Ασπρούλη Ματρώνας (τηλ. επικοινωνίας: 2271350817)
ή κυρίας Γεωργιλή Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2271350815).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την Ανακοίνωση ΕΔΩ