Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                                                                                    Χίος    29 – 10 – 2020
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ: Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. με ωριαία αποζημίωση (ωρομίσθιο)


Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09:00 έως 14:00, στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Χίου, Μιχάλων 7, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Νομού Χίου.
Επίσης μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση : «ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας» Δήμου Χίου, Μιχάλων 7, Τ.Κ. 82132, Χίος απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Δέσποινας Μαμούνα (τηλ. επικοινωνίας: 2271021057 (εσωτ. 1).
Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΝΠΔΔ( www.npddchios.gr) 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την Ανακοίνωση ΕΔΩ